Jump to content

Świąteczny konkurs z Synology

    

OpenITForum.pl
house

Event details


konkurs_swiateczny.png

REGULAMIN KONKURSU na forum internetowym Openiforum.pl

§ 1. Konkurs

 • Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących użytkownikami serwisu Openitforum.pl w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zwanych dalej „Uczestnikami”.

§ 2. Organizator Konkursu

 • Organizatorem Konkursu jest forum internetowe Openitforum.pl, zwane dalej „Organizatorem”.
 • Fundatorem nagrody w konkursie jest firma 

synologo.png

 • Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zasady konkursu

 • Konkurs odbywa się na na forum OpenITForum.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie grup Administratorzy, Moderatorzy oraz VIP forum Organizatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały, a także członkowie najbliższych rodzin wymienionych grup i Administratora forum, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 • Konkurs trwa od 4 do 23 grudnia 2017 r.
 • Nagrodą główną w konkursie jest potestowy, 4 zatokowy serwer NAS Synology DiskStation DS916+ wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Pentium N3710 oraz 8 GB pamięci RAM :)

ds916.jpg

 • Zadanie konkursowe : W czasie konkursu uczestnicy wykonują 2 zadania konkursowe: 
  • Pierwszym zadaniem jest : udzielenie poprawnych odpowiedzi na 6 pytań w ankiecie dotyczącej produktów firmy Synology dostępnej na forum :
 • Drugim zadaniem jest: złożenie życzeń świąteczno - noworocznych użytkownikom naszego forum :)  
 • Nadsyłane życzenia mogą mieć dowolny charakter - wierszyka, rymowanki, obrazka, filmu, grafiki, mogą być wesołe, długie, krótkie, zabawne, szczere, od serca - im bardziej oryginalne tym lepiej ;). Najważniejsze aby mogły chociaż w małym stopniu poczuć magię zbliżających się Świąt :)   
 • Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wypełnienie ankiety załączonej do niniejszego tematu oraz przesłanie życzeń na specjalne konto forum @OpenITbot w formie Prywatnej Wiadomości oznaczając tytuł wiadomości podpisem "[Konkurs świąteczny 2017]".
 • Każdy użytkownik może wysłać nieograniczoną ilość wiadomości - w przypadku przesłania kilku wiadomości pod uwagę będzie brana ogólna zawartość merytoryczna.
 • Biorąc udział w konkursie i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, że:
  • posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zgłoszonej pracy, oraz że tym samym wyraża zgodę na jej publikację w Internecie i publiczne udostępnienie na forum internetowym Openitforum.pl oraz mediach społecznościowych Organizatora i Fundatora nagród;
  • udziela niewyłącznej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora oraz Fundatora nagród na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

 • Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Administrator Forum wybierze jednego zwycięzcę. Ocena dokonywana przez Administratora Forum w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna. Ocenie podlega poprawność odpowiedzi na pytania oraz merytoryczna zawartość życzeń.
 • Wyłonienie zwycięzcy przez Administratora Forum nastąpi 24 grudnia 2017 r. (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) do godziny 12.00. 
 • Uczestnik, który wygra nagrodę zostanie poinformowany przez Administratora Forum poprzez umieszczenie jednoznacznej informacji w wydarzeniu w kalendarzu związanym z konkursem.
 • W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody a wygrana zostanie przyznana kolejnej osobie wybranej przez Administratora Forum.
 • Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 • Nagrody zostaną bezpłatnie przesłane przesyłką kurierską przez Organizatora.
 • Egzemplarz nagrody jest urządzeniem potestowym, noszącym ślady użytkowania, sprawnym technicznie i nie zawierającym wad.
 • Fundator nagrody nie zapewnia ochrony gwarancyjnej. Ochrona gwarancyjna na okres 24 miesięcy realizowana jest za pośrednictwem Organizatora konkursu - Administratora forum.

§5. Dane osobowe

 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzeniem. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane uczestników zostaną ukryte.
 • Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§6. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać publikując temat w odpowiednim dziale na forum.
 • Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 3 dni od daty ich publikacji.

§7. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
Sign in to follow this  

Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
This event is now closed to further comments.

openitforum.pl

Forum poświęcone przesyłaniu i przechowywaniu danych w małej sieci.
Prezentujemy testy urządzeń oraz pomagamy w ich obsłudze i konfiguracji.
×
×
 • Create New...

Important Information

We use cookies for purposes related to advertising, social media and statistics. By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. All information required in this matter includes: Privacy Policy, Guidelines and Terms of Use.